KVKK

Genel Aydınlatma Metnİ

ÖZTÜRKLER GRUP İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE GENEL AYDINLATMA METNİ


1. AMAÇ İşbu Aydınlatma Metni, Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“Şirket”), ziyaret etmek ve Şirket ile iş ilişkisi kurmak/yürütmek amacıyla gelen, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullanan müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar, taşeronların/tedarikçilerin çalışanları, kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilen tüm gerçek kişilere aitkişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanmasını amaçlamaktadır.

Şirketin gerçek kişi müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, taşeronlar, tedarikçilerin/taşeronların çalışanları, çalışanlarımız internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullanan müşterilerve her nam altında temas edilen gerçek kişi olmanız sebebiyle Şirket’e bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirket tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,


• Şirket’e bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,


• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.


Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.ozturklergrupinsaat.com/ adresinde yer alan “Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan(“Politika”) ulaşabilirsiniz.2. İLGİLİ GERÇEK KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENELŞARTLARI Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir. KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır. Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir. Buna göre;
3.1. Kanunlarda Açıkça ÖngörülmesiHalinde Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.
3.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
3.3. Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
3.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu OlmasıHalinde KVK Kanunu ile Şirket veri sorumlusu olup, Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.
3.5. İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş OlmasıHalinde Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Şirket amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.
3.6. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Halinde Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.
3.7. İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir. Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: (i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde çalışanlarımızın açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır. (ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER Kişisel Verilerinizi, • Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.
• İnternet sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
• Satış faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
• Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.


6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz:
• Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
• Açık rızanızın bulunması,
İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Yasal Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yönetilmesi
• Firma/Ürün/Hizmete Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı Ve/Veya Güvenliği Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• Şirket İçi/Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi Ve/Veya Denetimi
• Disiplin/Etik Süreçleri İle İlgili Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Çalışanların Görevlendirme Süreçlerinin, Ürün Teslimi Veya Hizmet İlişkisinin Yürütülmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri Ve/Veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası Ve Güvenliği İle Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Şirketimizin İç Denetim, Teftiş, Soruşturma Ve/Veya Kontrol Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Şirket Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin, Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi, Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden Sonra İşlem Geçmişine İlişkin Bilgilerin Uyuşmazlık Halinde Delil Olarak Kullanılması
• Resmi Kurum Ve/Veya Kuruluşlardan Talep Edilen Bilgi Veya Belge İle Taleplerin Sağlanması Ve Kayıt Altına Alınması Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Acil Durum Ve/Veya Olay Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Şirket Demirbaşlarının Ve/Veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
• Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve/Veya Yönetilmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Şirket Dışındaki Kişilerin Bilgiye Erişim Yetkisinin Tanımlanması Ve/Veya Denetimi
• Verilerin Doğru Ve/Veya Güncel Olmasının Sağlanması
• Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
• Şirketler Ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi Ve/Veya İcrası
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi
• Alt İşveren Çalışanlarının Kayıtlarının Oluşturulması, Denetimi Ve/Veya Takibi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Dijital Ve/Veya Diğer Mecralarda Reklam Ve/Veya Tanıtım Ve/Veya Pazarlama Aktivitelerinin Tasarlanması Ve/Veya İcrası,
• Şirket Web Sitesi De Dâhil Olmak Üzere Yazılı Ve Görsel Basın, Sosyal Medya Veya Afiş/Katalog/Bülten Gibi Şirketin Haberlerinin Ve Reklamlarının Geçtiği Tüm Belge Ve Mecralarda Yayınlanması/Paylaşılması,
• Satış Analiz Çalışmaları İle Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Talep / Şikâyetlerin Takibi
• Mal/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,
• Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
• Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülme, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi,
• Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Takibi,
• İş Faaliyetlerinin Verimlilik Ve/Veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
• Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
• Şirketimiz Ürünlerinin Stok Ve/Veya Sevkiyat İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
• Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
• Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,
• Operasyon Ve/Veya Verimlilik Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Uygulanması,
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Yatırım Süreçlerinin Yönetilmesi,
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Tedarikçi Ve Taşeronlarla Olan İlişkilerin Yönetimi,
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi


8. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI Topladığımız kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nin 7.maddesinde belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için,
• Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere,
• Tedarikçilerimize,
• Taşeronlarımıza,
• Hukuk, vergi vb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza,
• Şirket yetkililerimize ve çalışanlarımıza,
• Kanunen yetkili kamu kurumlarına,
• Herkese açık, (Sosyal Medya Hesapları)
KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz.


9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir. Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir. Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 11.1. Veri Sahibinin Hakları KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Kişisel verilerinin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.ozturklergrupinsaat.com adresinden ulaşabileceğiniz Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

11.2. Başvuru Araçları Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Necatibey Mahallesi Konya Sokak No:15/B Ulus/ANKARA Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile ozturklergrupinsaat@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle info@ozturklergrupinsaat.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
• Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.
• Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
• Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.


12. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir.

Ticari Unvan: Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : Necatibey Mahallesi Konya Sokak No:15/B Ulus/ANKARA
Mersis No : 0716025564200019
Telefon No : +90 312 344 00 24
Mail Adresi : info@ozturklergrupinsaat.com
KEP Adresi : ozturklergrupinsaat@hs01.kep.tr


ÖZTÜRKLER GRUP İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi(“Şirket”) “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamındaki kişisel verilerimin,

• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, • Müşteri kazanım faaliyetlerinin,
• Şirket tarafından sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin,
• Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin,
• Şirket tarafından gerçekleştirilen satış faaliyetlerinin,
• Şirket kampanyalarına katılım ve kazanım faaliyetlerinin,
• Mali ve finansal işlemlerin yönetimi süreçlerinin (e-fatura yönetimi v.s.),
• Fiziksel mekân güvenliği ve denetimi süreçlerinin,
• Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması
• Hukuk işlerinin takibi,Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
• Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
• Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Dijital ve/veya diğer mecralar aracılığı ile toplanan müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
• Ücret Politikasının Yürütülmesi,
• Talep / Şikayetlerin Takibi,
• Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi,
• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
• İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi

Ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aydınlatma metninde belirtilen diğer amaçlarla işlenmesi ile kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde gerektiği hallerde yurt içinde yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerinize, taşeronlarımıza, hukuk, vergi, iş sağlığı ve güvenliği v.b. alanlarda destek aldığınız danışmanlık firmalarınıza, Şirket yetkililerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, güvenlik alanlarında destek aldığınız hizmet sağlayıcılarınıza aktarılmasına ve fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, görüntü kayıtlarımın işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza veriyorum.

MÜŞTERİNİN ADI
(a) SOYADI
(b) TARİH
(c) İMZA

M.Akif Ersoy Mah. Vatan Cad. No:93/153
Yenimahalle/ANKARA